Lanthopus Resources Logo +31 413 395 450
individutest

Leer wat jouw teamrollen zijn

75€ excl. btw p.p.

Geen verborgen kosten.
Wél kortingen voor grotere Teams

Een Teamrol wordt gedefinieerd als: “Een neiging om je op een bepaalde manier te gedragen en bij te dragen in relatie tot anderen”

  • De meest succesvolle teams hebben mensen die samen alle 9 teamrollen representeren
  • De meeste mensen hebben 2 of 3 teamrollen die het meest natuurlijk aanvoelen. Een paar andere rollen die ze in kunnen vullen wanneer dat nodig is. En dan de rollen die ze het liefst niet aannemen.

De enige accurate manier om je teamrol te bepalen is door een persoonlijk rapport te maken. We kunnen een Individueel Rapport opmaken, of voor heel je team.

Via een overzichtelijke test of mini assessment wordt de persoonlijkheid (teamrol) van een medewerker boven water gehaald. Deze testen kunnen gemaakt worden op iedere locatie. Naast persoonlijke tests leveren ook grote assessment met uitgebreide opdrachten en testen. Hierin wordt de groepsdynamiek zichtbaar. De verschillende teamrollen worden in een matrix gezet en al snel wordt duidelijk waar verbeterpunten voor een team aanwezig zijn. Op een overzichtelijke manier kan per direct actie worden genomen op in de samenwerking van de groep.

Hieronder zie je een overzicht van de 9 Teamrollen,

Groepswerker

Kenmerken

De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team. Hij is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. Hij kan luisteren, en moedigt anderen aan dat ook te doen. De GW zoekt naar evenwicht en harmonie, en probeert met tact en diplomatie conflicten te voorkomen. Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes en zijn communicatieve souplesse bevordert hij de teamgeest en weet zo de mensen tot elkaar te brengen. Hij heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

Rol

De Groepswerker vervult een belangrijke integrerende rol. Hij is de specie die het team bijeen houdt. De GW streeft naar eenheid, naar een ‘wijgevoel’, en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties. De GW is loyaal naar de groepsdoelen. Hij zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort. De GW zorgt voor gezelligheid, voor sfeer en voor een hoog groepsmoreel.

Te vermijden gedragingen

wegduiken voor confrontaties; te meer daar hij dikwijls, als de spanning oploopt, als geen ander kan aangeven waar het knelpunt zit

een sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan allianties aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen een ander.

Bedrijfsman

Kenmerken

De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden. Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt de zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan. Niet praten maar poetsen, tot het karwei is geklaard. De BM (bedrijfsman) is een efficiënte doener met een praktische geest en een vaste wil. Hij is loyaal, taai, saai en vasthoudend. Hij kan zich soms behoudend en weinig flexibel opstellen, wanneer het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is. Hij heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren, en werkt daar ook voortdurend aan.

Rol

De Bedrijfsman is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete zaken en activiteiten. Hij ziet wat haalbaar is en wat niet. De BM kan organiseren en implementeren en zorgt ervoor dat de zaken voor elkaar komen – ook als het om vervelende taken gaat. Managementtaken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig beheer, zijn bij de BM in goede handen.

Te vermijden gedragingen

Te weinig flexibel zijn; met name te weinig openstaan voor plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de plannen;

Afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of onnut van de hand wijzen;

Te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen terwijl doelen en uitkomsten nog niet gepreciseerd zijn.

Brononderzoeker

Kenmerken

De Brononderzoeker is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen. Een nieuwsgierige netwerker, die makkelijk contacten legt en over talloze relaties lijkt te beschikken. Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, hoewel hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën.De BO (brononderzoeker) is gericht op brainstormen, op vernieuwing en ontwikkeling en hij houdt van improviseren. Speels, steels, positief en enthousiast, is hij een permanente bron van informatie en ideeën – al heeft hij wel eens de neiging om dingen net zo makkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt. Met als mogelijk gevolg dat hij lang niet altijd afmaakt wat hij begint.

Rol

De Brononderzoeker is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de groep. Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren. Door zijn pragmatisme en tegenwoordigheid van geest ontdekt hij waar kansen liggen – en hij weet ze te grijpen. Drukte en afwisseling zijn voor een BO essentieel. Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door zijn omgeving, bijvoorbeeld in een eenmansfunctie, dan raakt hij snel verveeld en ineffectief.

Te vermijden gedragingen

Over-enthousiasme;

Een te grote afleidbaarheid; het telkens opgaan in allerlei verleidelijk-interessante, maar voor het team irrelevante zaken;

Teveel verslappen als de druk op het werk (of de prikkel van het nieuw zijn) afneemt; nonchalance met betrekking tot details of zaken die niet direct zijn hart hebben.

Plant

Kenmerken

Stabiel en beheerst. Een praktische organisator, die beslissingen in concrete werkzaamheden omzet. Heeft een goed ontwikkeld zelfbeeld en beheerst zijn gevoelens. Noest en gedisciplineerd maar met flair in het organiseren, zeker onder druk of in verwarrende situaties. De PL (plant) is introvert en eigenzinnig. Hij verkiest zijn eigen oplossingen en werkt het liefst op enige afstand van het team. Hij stopt veel energie in zijn scheppingen en verliest wel eens de realiteit uit het oog, waardoor zijn ideeën als zonderling, radicaal of onpraktisch kunnen overkomen. De PL is zeer gevoelig voor waardering en kritiek. Er is soms een aparte gebruiksaanwijzing nodig om dit talent in een team tot bloei te krijgen.

Rol

Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn. Hij genereert ideeën en verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Hij brengt visie en dromen. Een PL is vooral van belang in de beginfase van een project of als bedenker van een nieuw product. Maar ook als intern of extern adviseur komt hij goed tot zijn recht. Meestal is één PL in een team voldoende. Als er meer zijn, bestaat de kans dat al hun energie opgaat in het bestrijden van elkaars denkbeelden.

Te vermijden gedragingen

Zijn capaciteiten willen tonen op teveel (of zelfverzonnen) terreinen; de creatieve inspanningen sluiten dan niet meer aan bij de behoeften van het team;

Beledigd in de schulp kruipen als ideeën kritisch bekeken worden;

Zich afgeremd voelen om met ideeën voor de dag te komen, met name in een groep extraverte en dominante karaktertypes.

Monitor

Kenmerken

De Monitor is de bedachtzame nadenker en doordenker, wiens bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen analyses. De MO wil weten waaróm, wil onderzoeken en begrijpen. Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie. De MO zoekt naar inzicht en overzicht en houdt ervan om te beschouwen, te bekijken en te verklaren. Door zijn kritische zin lijkt de MO (monitor) koel en afstandelijk. Hij is verstandig en voorzichtig, laat zich graag alles uitleggen – en hij legt ook zelf graag alles uit. Met als gevolg dat hij er lang over kan doen voor hij een beslissing neemt. Maar al kan hij soms nauwelijks ophouden met wegen en overwegen, zijn oordeel is zelden onjuist.

Rol

Als het aankomt op het analyseren van problemen en het evalueren van ideeën en suggesties, is de MO van grote waarde. Zijn kritische instelling en doordachtzaamheid hebben menig team behoed voor het nemen van onjuiste en al te vlotte beslissingen. Goed in het aangeven en afwegen van de voors en tegens van een voorstel kan de MO op belangrijke strategische posten belanden, vooral daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behoeden.

Te vermijden gedragingen

Overkritisch zijn; nieuwe, nog onrijpe ideeën bij voorbaat diskwalificeren;

Wedijveren; in intelligent, maar halsstarrig debat treden met andere Monitoren en met Planten;

De besluitvorming deprimeren; steeds nieuwe problemen aangeven en oplossingen afkeuren.

Vormer

Kenmerken

De Vormer is een gedreven, wilskrachtig persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren. Hij is vlot, impulsief en ongeduldig. De VM daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd. Hij kan genieten van strijd en woordenwisseling, maar moet wel winnen. Als het tegenzit, raakt de VM snel gefrustreerd en geëmotioneerd. De VM (vormer) is gericht op resultaat, verbindt daar zijn ´ik´ aan, en weet anderen in beweging te zetten. Hoewel hij voordurend wordt geplaagd door twijfels over eigen kunnen – die alleen door resultaten kunnen worden weggenomen – ervaart zijn omgeving hem vaak als dwingend en assertief. Hij is een moedige en vrijmoedige ondernemer, die ervoor zorgt dat dingen in gang worden gezet en die mensen vooral ziet in relatie tot het te bereiken doel.

Rol

De Vormer geeft richting en genereert actie. Omdat spanning en confrontaties hem doen opbloeien, mobiliseert hij de krachten in een team. Met name als het team door politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt. De VM is van groot belang als er wezenlijke veranderingen dienen te komen. Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen. Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel risico gepresteerd moet worden.

Te vermijden gedragingen

Het platwalsen van andere teamleden, zeker als hij een gezaghebbende positie bekleedt;

Wedijveren over de rol van deskundige met name met de Plant en de Monitor;

Onverdraagzaamheid en zelfs arrogantie, ten opzichte van mensen die zich meer op het proces en de procedures richten.

Voorzitter

Kenmerken

De Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is de natuurlijke coördinator, die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat een ieder wil. Hij probeert elk teamlid aan te moedingen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kanten. De VZ (voorzitter) is extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast. Hij beschikt doorgaans niet over opvallende intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is veeleer, dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.

Rol

De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de procedure en gericht op besluitvorming is de VZ een natuurlijke en voor iedereen aanvaardbare leider, die het beste uit de groep haalt. Zolang hij maar vrij blijft van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stellingname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met Vormer en Plant.

Te vermijden gedragingen

Gaan jagen op besluiten; het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming, kan bepaalde talenten doen wegvallen;

Procedurele starheid; vasthouden aan ‘besluit is besluit’, met name als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen;

De meningen en wensen van de teamleden in de richting van een gewenste consensus manipuleren.

Zorgdrager

Kenmerken

De Zorgdrager is het teamrol-talent wiens aandacht voortdurend uitgaat naar de dingen die mis kunnen gaan. Zijn grote zorg naar mensen en zaken en een sterk zintuig voor gevaar resulteren in een waakzaam oog voor detail en een zekere hang naar perfectie. De ZD toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt en deugt. Hij controleert rusteloos, als het moet tot in de puntjes, of alles is orde is. De ZD (zorgdrager) bewaakt de kwaliteit. Hij hanteert straffe normen en is soms weinig toeschietelijk tegenover de Jantjes van Leiden. Zijn uiterlijke zelfbeheersing en kalmte kunnen bedrieglijk zijn. Hij is niet gauw gerustgesteld en kan moeilijk iets aan anderen overlaten. Bezorgd om zaken over het hoofd te zien maar tegelijkertijd sterk gericht op eenheid, absorbeert hij als het ware de stress die het werk met zich meebrengt.

Rol

De Zorgdrager is van groot belang als het gaat om taken die een hoge concentratie en grote accuratesse vereisen. Achter de schermen zorgt hij dat alles voorbereid is, volgens plan verloopt, en tot in detail wordt uitgewerkt. De ZD is nauwgezet en voelt aan wat urgent is. Veiligheid en kwaliteit vinden in de ZD een rusteloze kampioen.

Te vermijden gedragingen

Het onnodig benadrukken van details ten koste van het algemeen overzicht of de algemene richting;

Het benadrukken van alle kuilen en beren op de weg, het ontmoedigen van het team door zijn sterke bekommerdheid;

Intolerantie t.o.v. mensen met een oppervlakkige of avontuurlijke houding.

Specialist

Kenmerken

De Specialist is de toegewijde vakman, wiens bijdrage vooral ligt in zijn technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis. De SP is een stille en standvastige solist, die zijn prioriteiten legt op het handhaven van professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebied.De SP (specialist) waagt zich niet gauw buiten de grenzen van zijn eigen vak, en hij is vaak niet bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen. Hij concentreert zich het liefst op één zaak. Van daaruit gaat hij een relatie met de buitenwereld aan, en ontwikkelt zich zo tot een expert.

Rol

De specialist kan in vakinhoudelijke zin een sleutelpositie innemen als het om productontwikkeling gaat, of om het handhaven van professionele kwaliteitsnormen. Hij vertaalt algemene termen in vaktechnische en voegt een deskundig gezichtspunt toe. Van zijn bijdrage buiten zijn eigen expertise dient men geen hoge verwachtingen te koesteren.

Te vermijden gedragingen

Defensiviteit; prat gaan op zijn expertrol, waardoor hij de meer creatieve en vormgevende kwaliteiten in een team frustreert;

`Splendid isolation´; zich alleen mengen in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is, waardoor de betrokkenheid naar het team als geheel verdwijnt.

Wat krijg ik uit de teamrollen test?

Samenwerken vanuit de Belbin Teamrollen

Het voordeel van een klus doen met een team is dat er meerdere mensen in zitten. Je hoeft dus niet alles zelf te kunnen. Elk teamlid brengt naast zijn eigen ervaring en deskundigheid ook zijn eigen Belbin Teamrollen in. Een Teamrol is een pakket van eigenschappen en vaardigheden dat je’aangeboren’ is. Omdat je die kwaliteiten van nature hebt, heb je ze als vanzelf verder ontwikkeld.Houd je rekening met ieders teamrollen, dan gaat je team beter functioneren omdat iedereen doet waar hij goed in is.

Elkaar aanvullen

Jij bent misschien een goede planner, of juist heel creatief, de ander communiceert makkelijk en weer een ander teamlid kan een probleem goed analyseren. Al die kwaliteiten heb je nodig om samen een goed resultaat neer te zetten.

Je moet de verschillen kunnen zien en ze ook kunnen waarderen. Dat betekent dat je je ergernis of onbegrip over het anders zijn opzij zet en kijkt hoe je die andere kwaliteiten in het project kan gebruiken.

De Teamrollen van Belbin bieden je dus gereedschap om de samenwerking in je team vanaf het begin van het project handig te organiseren en aan te passen, mocht het toch even stroef lopen.

Resultaten:

  • Deelnemer heeft inzicht gekregen in zijn eigen sterke punten
  • Deelnemer krijgt gevoel over zaken waar hij voorzichtig mee moet omgaan
  • Deelnemer, is in staat mensen beter te plaatsen waardoor hij zekerder in zijn persoonlijkheid komt.
  • Deelnemer is in staat om te gaan met voorheen terugkerende valkuilen.
  • Deelnemer heeft kennis gemaakt met de psyché van de mens.
  • Deelnemer is zich bewust van zijn eigen mogelijkheden tot het motiveren/ inspireren van zijn team en heeft kennis gemaakt met de mogelijkheden hiervoor


Ik wil een vrijblijvende kostenloze offerte

Geen verborgen kosten. Wél kortingen voor grotere Teams

Bijna Klaar!


Download nu gratis het Lanthopus Resources Teamrollen eBook!

footer_cta_afbeelding